سه راه استنلس استیل بنکن

Stainless Steel Butt Weld Equal Tee

استاندارد(Standard): ASTM A403- ASME B16.9 – ASME B16.28 – MSS SP-43 – MSS SP-75 -JIS B2309

جنس: استنلس استیل(Stainless Steel)

نوع اتصال: جوشکاری

کاربرد سه راه جوشی بنکن: صنایع شیمیایی، صنعت نفت، صنعت ساختمان و غیره

مدل: مساوی

جهت استعلام قیمت و سفارش از طریق کلید زیر اقدام نمایید.

توضیحات

سه راه استنلس استیل بنکن چیست؟

سه راهی بنکن با نام‌های: سه راهی بنکن، سه راه استنلس استیل بنکن، سه راه مساوی بنکن و سه راه استیل بنکن و همچنین با نام‌های انگلیسی Stainless Steel Equal Tee (EQ tee) یا Stainless Steel Straight Tee شناخته می‌شود.

در 3 جدول زیر میتوانید مشخصات سه راه استنلس استیل بنکن را مشاهده نمایید.

سه راهی جوشی بنکن - سه راه مانیسمان بنکن - سه راهی بنکن- قیمت اتصالات بنکن - سراه جوشی بنکن- benkan straght tee

جدول شماره 1: مشخصات سه راه جوشی بنکن
سایز نرمال لوله

(NPS)

قطر خارجی در Bevel

OD

مرکز تا انتها سایز نرمال لوله

(NPS)

قطر خارجی در Bevel

OD

مرکز تا انتها
مسیر C خروجی M مسیرC خروجی M
مسیر خروجی مسیر خروجی
1/2×1/2 21.3 21.3 25.4 25.4 5×5 141.3 141.3 124.0 124.0
3/8 17.3 25.4 4 114.3 117.3
1/4 13.7 25.4 3-1/2 101.6 114.3
3/4×3/4 26.7 26.7 28.4 28.4 3 88.9 111.3
1/2 21.3 28.4 2-1/2 73.0 108.0
3/8 17.3 28.4 2 60.3 104.6
1 x 1 33.4 33.4 38.1 38.1 1-1/2* 48.3
3/4 26.7 38.1 6×6 168.3 168.3 142.7 142.7
1/2 21.3 38.1 5 141.3 136.7
1-1/4×1-1/4 42.2 42.2 47.8 47.8 4 114.3 130.0
1 33.4 47.8 3-1/2 101.6 127.0
3/4 26.7 47.8 3 88.9 124.0
1/2 21.3 47.8 2-1/2 73.0 120.7
1-1/2x 1-1/2 48.3 48.3 57.2 57.2 2* 60.3
1-1/4 42.2 57.2 8×8 219.1 219.1 177.8 177.8
1 33.4 57.2 6 168.3 168.1
3/4 26.7 57.2 5 141.3 162.1
1/2 21.3 57.2 4 114.3 155.5
2×2 60.3 60.3 63.5 63.5 3-1/2 101.6 152.4
1-1/2 48.3 60.5 3* 88.9
1-1/4 42.2 57.2 10×10 273.0 273.0 215.9 215.9
1 33.4 50.8 8 219.1 203.2
3/4 26.7 44.5 6 168.3 193.5
1/2* 21.3 5 141.3 190.5
2-1/2x 2-1/2 73.0 73.0 76.2 76.2 4 114.3 184.2
2 60.3 69.9 12×12 323.8 323.8 254.0 254.0
1-1/2 48.3 66.5 10 273.1 241.3
1-1/4 42.2 63.5 8 219.1 228.6
1 33.4 57.2 6 168.3 218.9
3×3 88.9 88.9 85.9 85.9 5 141.3 215.9
2-1/2 73.0 82.6 14×14 355.6 355.6 279.4 279.4
2 60.3 76.2 12 323.8 269.7
1-1/2 48.3 73.2 10 273.0 257.0
1-1/4 42.2 69.9 8 219.1 247.7
1* 33.4 6 168.3 238.3
3-1/2x 3-1/2 101.6 101.6 95.3 95.3 16×16 406.4 406.4 304.8 304.8
3 88.9 91.9 14 355.6 304.8
2-1/2 73.0 88.9 12 323.8 295.1
2 60.3 82.6 10 273.0 282.4
1-1/2 48.3 79.2 8 219.1 273.1
4×4 114.3 114.3 104.6 104.6 6 168.3 263.7
3-1/2 101.6 101.6 18×18 457.2 457.2 342.9 342.9
3 88.9 98.6 16 406.4 330.2
2-1/2 73.0 95.3 14 355.6 330.2
2 60.3 88.9 12 323.8 320.5
1-1/2 48.3 85.9 10 273.0 307.8
1-1/4* 42.2 8 219.1 298.5
1* 33.5

سه راهی جوشی بنکن - سه راه مانیسمان بنکن - سه راهی بنکن- قیمت اتصالات بنکن - سراه جوشی بنکن- benkan straght tee

جدول شماره 2: مشخصات سه راه جوشی بنکن

سایز نرمال لوله

(NPS)

قطر خارجی در Bevel

OD

مرکز تا انتها
سایز نرمال لوله

(NPS)

قطر خارجی در Bevel

OD

مرکز تا انتها
Run C خروجیM Run C خروجی M
Run خروجی Run خروجی
20×20 508.0 508.0 381.0 381.0 12×30 762.0 323.8 558.8 472.6
18 457.2 368.3 10 273.0 460.2
16 406.4 355.6 32×32 812.8 812.8 596.9 596.9
14 355.6 355.6 30 762.0 584.2
12 323.8 345.9 28 711.2 571.5
10 273.0 333.2 26 660.4 571.5
8 219.1 323.9 24 609.6 558.8
22×22 558.8 558.8 419.1 419.1 22 558.8 546.1
20 508.0 406.4 20 508.0 533.4
18 457.2 393.7 18 457.2 520.7
16 406.4 381.0 16 406.4 508.0
14 355.6 381.0 14 355.6 508.0
12 323.8 371.3 34×34 863.6 863.6 635.0 635.0
10 273.0 358.6 32 812.8 622.3
24×24 609.6 609.6 431.8 431.8 30 762.0 609.6
22 558.8 431.8 28 711.2 596.9
20 508.0 431.8 26 660.4 596.9
18 457.2 419.1 24 609.6 584.2
16 406.4 406.4 22 558.8 571.5
14 355.6 406.4 20 508.0 558.8
12 323.8 396.7 18 457.2 546.1
10 273.0 384.0 16 406.4 533.4
26×26 660.4 660.4 495.3 495.3 36×36 914.4 914.4 673.1 673.1
24 609.6 482.6 34 863.6 660.4
22 558.8 469.9 32 812.8 647.7
20 508.0 457.2 30 762.0 635.0
18 457.2 444.5 28 711.2 622.3
16 406.4 431.8 26 660.4 622.3
14 355.6 431.8 24 609.6 609.6
12 323.8 422.1 22 558.8 596.9
28×28 711.2 711.2 520.7 520.7 20 508.0 584.2
26 660.4 520.7 18 457.2 571.5
24 609.6 508.0 16 406.4 558.8
22 558.8 495.3 38×38 965.2 965.2 711.2 711.2
20 508.0 482.6 36 914.4 711.2
18 457.2 469.9 34 863.6 698.5
16 406.4 457.2 32 812.8 685.8
14 355.6 457.2 30 762.0 673.1
12 323.8 447.5 28 711.2 647.7
30×30 762.0 762.0 558.8 558.8 26 660.4 647.7
28 711.2 546.1 24 609.6 635.0
26 660.4 546.1 22 558.8 622.3
24 609.6 533.4 20 508.0 609.6
22 558.8 520.7 18 457.2 596.9
20 508.0 508.0
18 457.2 495.3
16 406.4 482.6
14 355.6 482.6

سه راهی جوشی بنکن - سه راه مانیسمان بنکن - سه راهی بنکن- قیمت اتصالات بنکن - سراه جوشی بنکن- benkan straght tee

جدول شماره 3: مشخصات سه راه جوشی بنکن
سایز نرمال لوله

(NPS)

قطر خارجی در Bevel

OD

مرکز تا انتها سایز نرمال لوله

(NPS)

قطر خارجی در Bevel

OD

مرکز تا انتها
مسیر C خروجی

M

مسیر C خروجی

M

مسیر خروجی مسیر خروجی
40×40 1016.0 1016.0 749.3 749.3 26×46 1168.4 660.4 850.9 736.6
38 965.2 749.3 24 609.6 723.9
36 914.4 736.6 22 558.8 723.9
34 863.6 723.9 20* 508.0 723.9
32 812.8 711.2 48×48 1219.2 1219.2 889.0 838.2
30 762.0 698.5 46 1168.4 838.2
28 711.2 673.1 44 1117.6 838.2
26 660.4 673.1 42 1066.8 812.8
24 609.6 660.4 40 1016.0 812.8
22 558.8 647.7 38 965.2 812.8
20 508.0 635.0 36 914.4 787.4
18 457.2 622.3 34 863.6 787.4
42×42 1066.8 1066.8 762.0 711.2 32 812.8 787.4
40 1016.0 711.2 30 762.0 762.0
38 965.2 711.2 28 711.2 762.0
36 914.4 711.2 26 660.4 762.0
34 863.6 711.2 24 609.6 736.6
32 812.8 711.2 22 558.8 736.6
30 762.0 711.2 52×52* 1320.8 1320.8 965.2 914.4
28 711.2 698.5 48* 1219.2 863.6
26 660.4 698.5 44* 1117.6 812.8
24 609.6 660.4 40* 1016.0 762.0
22 558.8 660.4 54x 54* 1371.6 1371.6 1003.3 952.5
20 508.0 660.4 52* 1320.8 914.4
18 457.2 647.7 48* 1219.2 863.6
16 406.4 635.0 44* 1117.6 863.6
44x 44 1117.6 1117.6 812.8 762.0 40* 1016.0 812.8
42 1066.8 762.0 28* 711.2 787.4
40 1016.0 749.3 20* 508.0 787.4
38 965.2 736.6 56×56* 1422.4 1422.4 1041.4 965.2
36 914.4 723.9 52* 1320.8 914.4
34 863.6 723.9 48* 1219.2 863.6
32 812.8 711.2 44* 1117.6 812.8
30 762.0 711.2 40* 1016.0 812.8
28 711.2 698.5 28* 711.2 812.8
26 660.4 698.5 20* 508.0 812.8
24 609.6 698.5 60x 60* 1524.0 1524.0 1117.6 1016.0
22 558.8 685.8 56* 1422.4 965.2
20 508.0 685.8 52* 1320.8 914.4
46x 46 1168.4 1168.4 850.9 800.1 48* 1219.2 863.6
44 1117.6 800.1 40* 1016.0 863.6
42 1066.8 787.4 28* 711.2 863.6
40 1016.0 774.7 20* 508.0 863.6
38 965.2 762.0 66x 66* 1676.4 1676.4 1219.2 1066.8
36 914.4 762.0
34 863.6 749.3
32 812.8 749.3
30 762.0 736.6
28 711.2 736.6

بازدید کنندگان محترم، به دلیل نواسانات قیمت، جهت استعلام قیمت و سفارش، از طریق واتسآپ یا ایمیل،تلگرام و يا صفحۀ تماس که دسترسی آن‌ها، به منظور افزایش سرعت و سهولت شما عزیزان، در سایت قرار گرفته است، اقدام نمایید.

1 دیدگاه برای سه راه استنلس استیل بنکن

  1. zoritoler imol

    Excellent beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a appropriate deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright transparent idea

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
Call Now Button