سه راهی جوشی بنکن

Carbon Steel Butt Weld Equal Tee

استاندارد(Standard): MSS SP-75 – ASME B16.9

جنس: کربن استیل(Carbon Steel)

نوع اتصال: جوشکاری

کاربرد سه راه جوشی بنکن: صنایع شیمیایی، صنعت نفت، صنعت ساختمان و غیره

مدل: مساوی

جهت استعلام قیمت و سفارش از طریق کلید زیر اقدام نمایید.

توضیحات

سه راهی جوشی بنکن چیست؟

سه راهی بنکن با نام‌های: سه راهی جوشی بنکن، سه راه مانیسمان(مانسمان) بنکن، سه راه مساوی بنکن و سه راه فولادی بنکن و همچنین با نام‌های انگلیسی Carbon Steel Equal Tee  (EQ tee) یا carbon Steel Straight Tee شناخته می‌شود.

در 3 جدول زیر میتوانید مشخصات سه راه مانسمان بنکن را مشاهده نمایید.

سه راهی جوشی بنکن - سه راه مانیسمان بنکن - سه راهی بنکن- قیمت اتصالات بنکن - سراه جوشی بنکن- benkan straght tee

جدول شماره 1: مشخصات سه راه جوشی بنکن
سایز نرمال لوله

(NPS)

قطر خارجی در Bevel

OD

مرکز تا انتها سایز نرمال لوله

(NPS)

قطر خارجی در Bevel

OD

مرکز تا انتها
مسیر C خروجی M مسیرC خروجی M
مسیر خروجی مسیر خروجی
1/2×1/2 21.3 21.3 25.4 25.4 5×5 141.3 141.3 124.0 124.0
3/8 17.3 25.4 4 114.3 117.3
1/4 13.7 25.4 3-1/2 101.6 114.3
3/4×3/4 26.7 26.7 28.4 28.4 3 88.9 111.3
1/2 21.3 28.4 2-1/2 73.0 108.0
3/8 17.3 28.4 2 60.3 104.6
1 x 1 33.4 33.4 38.1 38.1 1-1/2* 48.3
3/4 26.7 38.1 6×6 168.3 168.3 142.7 142.7
1/2 21.3 38.1 5 141.3 136.7
1-1/4×1-1/4 42.2 42.2 47.8 47.8 4 114.3 130.0
1 33.4 47.8 3-1/2 101.6 127.0
3/4 26.7 47.8 3 88.9 124.0
1/2 21.3 47.8 2-1/2 73.0 120.7
1-1/2x 1-1/2 48.3 48.3 57.2 57.2 2* 60.3
1-1/4 42.2 57.2 8×8 219.1 219.1 177.8 177.8
1 33.4 57.2 6 168.3 168.1
3/4 26.7 57.2 5 141.3 162.1
1/2 21.3 57.2 4 114.3 155.5
2×2 60.3 60.3 63.5 63.5 3-1/2 101.6 152.4
1-1/2 48.3 60.5 3* 88.9
1-1/4 42.2 57.2 10×10 273.0 273.0 215.9 215.9
1 33.4 50.8 8 219.1 203.2
3/4 26.7 44.5 6 168.3 193.5
1/2* 21.3 5 141.3 190.5
2-1/2x 2-1/2 73.0 73.0 76.2 76.2 4 114.3 184.2
2 60.3 69.9 12×12 323.8 323.8 254.0 254.0
1-1/2 48.3 66.5 10 273.1 241.3
1-1/4 42.2 63.5 8 219.1 228.6
1 33.4 57.2 6 168.3 218.9
3×3 88.9 88.9 85.9 85.9 5 141.3 215.9
2-1/2 73.0 82.6 14×14 355.6 355.6 279.4 279.4
2 60.3 76.2 12 323.8 269.7
1-1/2 48.3 73.2 10 273.0 257.0
1-1/4 42.2 69.9 8 219.1 247.7
1* 33.4 6 168.3 238.3
3-1/2x 3-1/2 101.6 101.6 95.3 95.3 16×16 406.4 406.4 304.8 304.8
3 88.9 91.9 14 355.6 304.8
2-1/2 73.0 88.9 12 323.8 295.1
2 60.3 82.6 10 273.0 282.4
1-1/2 48.3 79.2 8 219.1 273.1
4×4 114.3 114.3 104.6 104.6 6 168.3 263.7
3-1/2 101.6 101.6 18×18 457.2 457.2 342.9 342.9
3 88.9 98.6 16 406.4 330.2
2-1/2 73.0 95.3 14 355.6 330.2
2 60.3 88.9 12 323.8 320.5
1-1/2 48.3 85.9 10 273.0 307.8
1-1/4* 42.2 8 219.1 298.5
1* 33.5

سه راهی جوشی بنکن - سه راه مانیسمان بنکن - سه راهی بنکن- قیمت اتصالات بنکن - سراه جوشی بنکن- benkan straght tee

جدول شماره 2: مشخصات سه راه جوشی بنکن

سایز نرمال لوله

(NPS)

قطر خارجی در Bevel

OD

مرکز تا انتها
سایز نرمال لوله

(NPS)

قطر خارجی در Bevel

OD

مرکز تا انتها
Run C خروجیM Run C خروجی M
Run خروجی Run خروجی
20×20 508.0 508.0 381.0 381.0 12×30 762.0 323.8 558.8 472.6
18 457.2 368.3 10 273.0 460.2
16 406.4 355.6 32×32 812.8 812.8 596.9 596.9
14 355.6 355.6 30 762.0 584.2
12 323.8 345.9 28 711.2 571.5
10 273.0 333.2 26 660.4 571.5
8 219.1 323.9 24 609.6 558.8
22×22 558.8 558.8 419.1 419.1 22 558.8 546.1
20 508.0 406.4 20 508.0 533.4
18 457.2 393.7 18 457.2 520.7
16 406.4 381.0 16 406.4 508.0
14 355.6 381.0 14 355.6 508.0
12 323.8 371.3 34×34 863.6 863.6 635.0 635.0
10 273.0 358.6 32 812.8 622.3
24×24 609.6 609.6 431.8 431.8 30 762.0 609.6
22 558.8 431.8 28 711.2 596.9
20 508.0 431.8 26 660.4 596.9
18 457.2 419.1 24 609.6 584.2
16 406.4 406.4 22 558.8 571.5
14 355.6 406.4 20 508.0 558.8
12 323.8 396.7 18 457.2 546.1
10 273.0 384.0 16 406.4 533.4
26×26 660.4 660.4 495.3 495.3 36×36 914.4 914.4 673.1 673.1
24 609.6 482.6 34 863.6 660.4
22 558.8 469.9 32 812.8 647.7
20 508.0 457.2 30 762.0 635.0
18 457.2 444.5 28 711.2 622.3
16 406.4 431.8 26 660.4 622.3
14 355.6 431.8 24 609.6 609.6
12 323.8 422.1 22 558.8 596.9
28×28 711.2 711.2 520.7 520.7 20 508.0 584.2
26 660.4 520.7 18 457.2 571.5
24 609.6 508.0 16 406.4 558.8
22 558.8 495.3 38×38 965.2 965.2 711.2 711.2
20 508.0 482.6 36 914.4 711.2
18 457.2 469.9 34 863.6 698.5
16 406.4 457.2 32 812.8 685.8
14 355.6 457.2 30 762.0 673.1
12 323.8 447.5 28 711.2 647.7
30×30 762.0 762.0 558.8 558.8 26 660.4 647.7
28 711.2 546.1 24 609.6 635.0
26 660.4 546.1 22 558.8 622.3
24 609.6 533.4 20 508.0 609.6
22 558.8 520.7 18 457.2 596.9
20 508.0 508.0
18 457.2 495.3
16 406.4 482.6
14 355.6 482.6

سه راهی جوشی بنکن - سه راه مانیسمان بنکن - سه راهی بنکن- قیمت اتصالات بنکن - سراه جوشی بنکن- benkan straght tee

جدول شماره 3: مشخصات سه راه جوشی بنکن
سایز نرمال لوله

(NPS)

قطر خارجی در Bevel

OD

مرکز تا انتها سایز نرمال لوله

(NPS)

قطر خارجی در Bevel

OD

مرکز تا انتها
مسیر C خروجی

M

مسیر C خروجی

M

مسیر خروجی مسیر خروجی
40×40 1016.0 1016.0 749.3 749.3 26×46 1168.4 660.4 850.9 736.6
38 965.2 749.3 24 609.6 723.9
36 914.4 736.6 22 558.8 723.9
34 863.6 723.9 20* 508.0 723.9
32 812.8 711.2 48×48 1219.2 1219.2 889.0 838.2
30 762.0 698.5 46 1168.4 838.2
28 711.2 673.1 44 1117.6 838.2
26 660.4 673.1 42 1066.8 812.8
24 609.6 660.4 40 1016.0 812.8
22 558.8 647.7 38 965.2 812.8
20 508.0 635.0 36 914.4 787.4
18 457.2 622.3 34 863.6 787.4
42×42 1066.8 1066.8 762.0 711.2 32 812.8 787.4
40 1016.0 711.2 30 762.0 762.0
38 965.2 711.2 28 711.2 762.0
36 914.4 711.2 26 660.4 762.0
34 863.6 711.2 24 609.6 736.6
32 812.8 711.2 22 558.8 736.6
30 762.0 711.2 52×52* 1320.8 1320.8 965.2 914.4
28 711.2 698.5 48* 1219.2 863.6
26 660.4 698.5 44* 1117.6 812.8
24 609.6 660.4 40* 1016.0 762.0
22 558.8 660.4 54x 54* 1371.6 1371.6 1003.3 952.5
20 508.0 660.4 52* 1320.8 914.4
18 457.2 647.7 48* 1219.2 863.6
16 406.4 635.0 44* 1117.6 863.6
44x 44 1117.6 1117.6 812.8 762.0 40* 1016.0 812.8
42 1066.8 762.0 28* 711.2 787.4
40 1016.0 749.3 20* 508.0 787.4
38 965.2 736.6 56×56* 1422.4 1422.4 1041.4 965.2
36 914.4 723.9 52* 1320.8 914.4
34 863.6 723.9 48* 1219.2 863.6
32 812.8 711.2 44* 1117.6 812.8
30 762.0 711.2 40* 1016.0 812.8
28 711.2 698.5 28* 711.2 812.8
26 660.4 698.5 20* 508.0 812.8
24 609.6 698.5 60x 60* 1524.0 1524.0 1117.6 1016.0
22 558.8 685.8 56* 1422.4 965.2
20 508.0 685.8 52* 1320.8 914.4
46x 46 1168.4 1168.4 850.9 800.1 48* 1219.2 863.6
44 1117.6 800.1 40* 1016.0 863.6
42 1066.8 787.4 28* 711.2 863.6
40 1016.0 774.7 20* 508.0 863.6
38 965.2 762.0 66x 66* 1676.4 1676.4 1219.2 1066.8
36 914.4 762.0
34 863.6 749.3
32 812.8 749.3
30 762.0 736.6
28 711.2 736.6

بازدید کنندگان محترم، به دلیل نواسانات قیمت، جهت استعلام قیمت و سفارش، از طریق واتسآپ یا ایمیل، که دسترسی آن‌ها، به منظور افزایش سرعت و سهولت شما عزیزان، در سایت قرار گرفته است، اقدام نمایید.

1 دیدگاه برای سه راهی جوشی بنکن

  1. zoritoler imol

    Regards for all your efforts that you have put in this. very interesting information.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
Call Now Button