سه راه تبدیل مانیسمان بنکن

Carbon Steel Butt Weld Reducing Tee

استاندارد(Standard): MSS SP-75 – ASME B16.9

جنس: کربن استیل(Carbon Steel)

نوع اتصال: جوشکاری

کاربرد سه راه جوشی تبدیلی بنکن: صنایع شیمیایی، صنعت نفت، صنعت ساختمان و غیره

مدل: کاهنده

جهت استعلام قیمت و سفارش از طریق کلید زیر اقدام نمایید.

توضیحات

سه راه تبدیل بنکن چیست؟

  سه راه تبدیل بنکن، یکی دیگر از سه راهی است، که در اتصالات لوله و تیوب استفاده می شود. سه راهی کاهنده مانند همۀ سه راهی‌های لوله، به شکل T با دو سر هم اندازه و سر سوم کمی کوچکتر است. به عبارت دیگر، سه راهی کاهش دهنده(Reducing tee) نوعی اتصال لوله است، که در آن اندازه پورت انشعاب، کوچکتر از پورت های اجرا است.

نام این اتصال به دلیل شباهت آن به حرف T می باشد،این اتصال دارای سه خروجی است، که برای اتصال عمود بر لوله استفاده می شود.سه راهی فولادی کربن استیل، یک خروجی برای خط لوله ارائه می‌کند، به عنوان یکی از اتصالات اصلی لوله و در رده 40 و 80 تقاضای زیادی دارد.

در 3 جدول زیر می توانید مشخصات سه راه تبدیل فولادی بنکن را مشاهده نمایید.

مشخصات سه راه تبدیل مانیسمان بنکن- جدول سه راه تبدیل جوشی بنکن- اتصالات بنکن

جدول شماره 1: مشخصات سه راه تبدیلی جوشی بنکن
سایز نرمال لوله

(NPS)

قطر خارجی در Bevel

OD

مرکز تا انتها سایز نرمال لوله

(NPS)

قطر خارجی در Bevel

OD

مرکز تا انتها
مسیر C خروجی M مسیر C خروجی M
مسیر خروجی مسیر خروجی
1/2×1/2 21.3 21.3 25.4 25.4 5×5 141.3 141.3 124.0 124.0
3/8 17.3 25.4 4 114.3 117.3
1/4 13.7 25.4 3-1/2 101.6 114.3
3/4×3/4 26.7 26.7 28.4 28.4 3 88.9 111.3
1/2 21.3 28.4 2-1/2 73.0 108.0
3/8 17.3 28.4 2 60.3 104.6
1×1 33.4 33.4 38.1 38.1 1-1/2* 48.3
3/4 26.7 38.1 6×6 168.3 168.3 142.7 142.7
1/2 21.3 38.1 5 141.3 136.7
1-1/4×1-1/4 42.2 42.2 47.8 47.8 4 114.3 130.0
1 33.4 47.8 3-1/2 101.6 127.0
3/4 26.7 47.8 3 88.9 124.0
1/2 21.3 47.8 2-1/2 73.0 120.7
1-1/2×1-1/2 48.3 48.3 57.2 57.2 2* 60.3
1-1/4 42.2 57.2 8×8 219.1 219.1 177.8 177.8
1 33.4 57.2 6 168.3 168.1
3/4 26.7 57.2 5 141.3 162.1
1/2 21.3 57.2 4 114.3 155.5
2×2 60.3 60.3 63.5 63.5 3-1/2 101.6 152.4
1-1/2 48.3 60.5 3* 88.9
1-1/4 42.2 57.2 10×10 273.0 273.0 215.9 215.9
1 33.4 50.8 8 219.1 203.2
3/4 26.7 44.5 6 168.3 193.5
1/2* 21.3 5 141.3 190.5
2-1/2×2-1/2 73.0 73.0 76.2 76.2 4 114.3 184.2
2 60.3 69.9 12×12 323.8 323.8 254.0 254.0
1-1/2 48.3 66.5 10 273.1 241.3
1-1/4 42.2 63.5 8 219.1 228.6
1 33.4 57.2 6 168.3 218.9
3×3 88.9 88.9 85.9 85.9 5 141.3 215.9
2-1/2 73.0 82.6 14×14 355.6 355.6 279.4 279.4
2 60.3 76.2 12 323.8 269.7
1-1/2 48.3 73.2 10 273.0 257.0
1-1/4 42.2 69.9 8 219.1 247.7
1* 33.4 6 168.3 238.3
3-1/2×3-1/2 101.6 101.6 95.3 95.3 16×16 406.4 406.4 304.8 304.8
3 88.9 91.9 14 355.6 304.8
2-1/2 73.0 88.9 12 323.8 295.1
2 60.3 82.6 10 273.0 282.4
1-1/2 48.3 79.2 8 219.1 273.1
4×4 114.3 114.3 104.6 104.6 6 168.3 263.7
3-1/2 101.6 101.6 18×18 457.2 457.2 342.9 342.9
3 88.9 98.6 16 406.4 330.2
2-1/2 73.0 95.3 14 355.6 330.2
2 60.3 88.9 12 323.8 320.5
1-1/2 48.3 85.9 10 273.0 307.8
1-1/4* 42.2 8 219.1 298.5
1* 33.5

مشخصات سه راه تبدیل مانیسمان بنکن- جدول سه راه تبدیل جوشی بنکن- اتصالات بنکن

جدول شماره 2: مشخصات سه راه تبديلي جوشي بنکن
سايز نرمال لوله

(NPS)

قطر خارجي در Bevel

OD

مرکز تا انتها
سايز نرمال لوله

(NPS)

قطر خارجي در Bevel

OD

مرکز تا انتها
مسير C خروجي M مسيرC خروجي M
مسير خروجي مسير خروجي
20 x 20 508.0 508.0 381.0 381.0 30 x 12 762.0 323.8 558.8 472.6
18 457.2 368.3 10 273.0 460.2
16 406.4 355.6 32 x 32 812.8 812.8 596.9 596.9
14 355.6 355.6 30 762.0 584.2
12 323.8 345.9 28 711.2 571.5
10 273.0 333.2 26 660.4 571.5
8 219.1 323.9 24 609.6 558.8
22 x 22 558.8 558.8 419.1 419.1 22 558.8 546.1
20 508.0 406.4 20 508.0 533.4
18 457.2 393.7 18 457.2 520.7
16 406.4 381.0 16 406.4 508.0
14 355.6 381.0 14 355.6 508.0
12 323.8 371.3 34 x 34 863.6 863.6 635.0 635.0
10 273.0 358.6 32 812.8 622.3
24 x 24 609.6 609.6 431.8 431.8 30 762.0 609.6
22 558.8 431.8 28 711.2 596.9
20 508.0 431.8 26 660.4 596.9
18 457.2 419.1 24 609.6 584.2
16 406.4 406.4 22 558.8 571.5
14 355.6 406.4 20 508.0 558.8
12 323.8 396.7 18 457.2 546.1
10 273.0 384.0 16 406.4 533.4
26 x 26 660.4 660.4 495.3 495.3 36 x 36 914.4 914.4 673.1 673.1
24 609.6 482.6 34 863.6 660.4
22 558.8 469.9 32 812.8 647.7
20 508.0 457.2 30 762.0 635.0
18 457.2 444.5 28 711.2 622.3
16 406.4 431.8 26 660.4 622.3
14 355.6 431.8 24 609.6 609.6
12 323.8 422.1 22 558.8 596.9
28 x 28 711.2 711.2 520.7 520.7 20 508.0 584.2
26 660.4 520.7 18 457.2 571.5
24 609.6 508.0 16 406.4 558.8
22 558.8 495.3 38 x 38 965.2 965.2 711.2 711.2
20 508.0 482.6 36 914.4 711.2
18 457.2 469.9 34 863.6 698.5
16 406.4 457.2 32 812.8 685.8
14 355.6 457.2 30 762.0 673.1
12 323.8 447.5 28 711.2 647.7
30 x 30 762.0 762.0 558.8 558.8 26 660.4 647.7
28 711.2 546.1 24 609.6 635.0
26 660.4 546.1 22 558.8 622.3
24 609.6 533.4 20 508.0 609.6
22 558.8 520.7 18 457.2 596.9
20 508.0 508.0
18 457.2 495.3
16 406.4 482.6
14 355.6 482.6

مشخصات سه راه تبدیل مانیسمان بنکن- جدول سه راه تبدیل جوشی بنکن- اتصالات بنکن

جدول شماره 3: مشخصات سه راه تبديلي جوشي بنکن
سايز نرمال لوله (NPS) قطر خارجي در Bevel

OD

مرکز تا انتها سايز نرمال لوله (NPS) قطر خارجي در Bevel

OD

مرکز تا انتها
مسيرC خروجي M مسيرC خروجي M
مسير خروجي مسير خروجي
40×40 1016.0 1016.0 749.3 749.3 26×46 1168.4 660.4 850.9 736.6
38 965.2 749.3 24 609.6 723.9
36 914.4 736.6 22 558.8 723.9
34 863.6 723.9 20* 508.0 723.9
32 812.8 711.2 48×48 1219.2 1219.2 889.0 838.2
30 762.0 698.5 46 1168.4 838.2
28 711.2 673.1 44 1117.6 838.2
26 660.4 673.1 42 1066.8 812.8
24 609.6 660.4 40 1016.0 812.8
22 558.8 647.7 38 965.2 812.8
20 508.0 635.0 36 914.4 787.4
18 457.2 622.3 34 863.6 787.4
42×42 1066.8 1066.8 762.0 711.2 32 812.8 787.4
40 1016.0 711.2 30 762.0 762.0
38 965.2 711.2 28 711.2 762.0
36 914.4 711.2 26 660.4 762.0
34 863.6 711.2 24 609.6 736.6
32 812.8 711.2 22 558.8 736.6
30 762.0 711.2 52×52* 1320.8 1320.8 965.2 914.4
28 711.2 698.5 48* 1219.2 863.6
26 660.4 698.5 44* 1117.6 812.8
24 609.6 660.4 40* 1016.0 762.0
22 558.8 660.4 54×54* 1371.6 1371.6 1003.3 952.5
20 508.0 660.4 52* 1320.8 914.4
18 457.2 647.7 48* 1219.2 863.6
16 406.4 635.0 44* 1117.6 863.6
44×44 1117.6 1117.6 812.8 762.0 40* 1016.0 812.8
42 1066.8 762.0 28* 711.2 787.4
40 1016.0 749.3 20* 508.0 787.4
38 965.2 736.6 56×56* 1422.4 1422.4 1041.4 965.2
36 914.4 723.9 52* 1320.8 914.4
34 863.6 723.9 48* 1219.2 863.6
32 812.8 711.2 44* 1117.6 812.8
30 762.0 711.2 40* 1016.0 812.8
28 711.2 698.5 28* 711.2 812.8
26 660.4 698.5 20* 508.0 812.8
24 609.6 698.5 60×60* 1524.0 1524.0 1117.6 1016.0
22 558.8 685.8 56* 1422.4 965.2
20 508.0 685.8 52* 1320.8 914.4
46×46 1168.4 1168.4 850.9 800.1 48* 1219.2 863.6
44 1117.6 800.1 40* 1016.0 863.6
42 1066.8 787.4 28* 711.2 863.6
40 1016.0 774.7 20* 508.0 863.6
38 965.2 762.0 66×66* 1676.4 1676.4 1219.2 1066.8
36 914.4 762.0
34 863.6 749.3
32 812.8 749.3
30 762.0 736.6
28 711.2 736.6
بازديد کننده محترم به دليل نوسانات قيمت، جهت اطلاع از قيمت سه راه جوشي بنکن از طريق کليدهاي موجود و يا صفحه تماس، با ما در ارتباط باشيد.
مزاي خريد از استيل پايکار ارس:
  • کيفيت خوب
  • تحويل سريع
  • قيمت مناسب
  • حمل و نقل قابل اعتماد
فهرست
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
Call Now Button