سه راه تبدیل استنلس استیل بنکن

Stainless Steel Butt Weld Reducing Tee

استاندارد(Standard): ASTM A403- ASME B16.9 – ASME B16.28 – MSS SP-43 – MSS SP-75 -JIS B2309

جنس: استنلس استیل(Stainless Steel)

نوع اتصال: جوشکاری

کاربرد سه راه جوشی تبدیلی بنکن: صنایع شیمیایی، صنعت نفت، صنعت ساختمان و غیره

مدل: کاهنده

جهت استعلام قیمت و سفارش از طریق کلید زیر اقدام نمایید.

توضیحات

سه راه تبديل استنلس استيل بنکن چيست؟

سه راه تبديل استنلس استيل بنکن، يکی ديگر از سه راهی است، که در اتصالات لوله و تيوب استفاده می شود. سه راهي کاهنده مانند همۀ سه راهی‌های لوله، به شکل T با دو سر هم اندازه و سر سوم کمی کوچکتر است. به عبارت ديگر، سه راهی کاهش دهنده(Reducing tee) نوعی اتصال لوله است، که در آن اندازه پورت انشعاب، کوچکتر از پورت های اجرا است.

نام اين اتصال به دليل شباهت آن به حرف T می باشد،اين اتصال دارای سه خروجی است، که براي اتصال عمود بر لوله استفاده می شود.

در 3 جدول زير مي توانيد مشخصات سه راه تبديل استنلس استيل بنکن را مشاهده نماييد.

مشخصات سه راه تبدیل استنلس استیل بنکن- جدول سه راه تبدیل جوشی بنکن- اتصالات بنکن

جدول شماره 1: مشخصات سه راه تبديلي جوشي بنکن
سايز نرمال لوله

(NPS)

قطر خارجي در Bevel

OD

مرکز تا انتها سايز نرمال لوله

(NPS)

قطر خارجي در Bevel

OD

مرکز تا انتها
مسير C خروجي M مسير C خروجي M
مسير خروجي مسير خروجي
1/2×1/2 21.3 21.3 25.4 25.4 5×5 141.3 141.3 124.0 124.0
3/8 17.3 25.4 4 114.3 117.3
1/4 13.7 25.4 3-1/2 101.6 114.3
3/4×3/4 26.7 26.7 28.4 28.4 3 88.9 111.3
1/2 21.3 28.4 2-1/2 73.0 108.0
3/8 17.3 28.4 2 60.3 104.6
1×1 33.4 33.4 38.1 38.1 1-1/2* 48.3
3/4 26.7 38.1 6×6 168.3 168.3 142.7 142.7
1/2 21.3 38.1 5 141.3 136.7
1-1/4×1-1/4 42.2 42.2 47.8 47.8 4 114.3 130.0
1 33.4 47.8 3-1/2 101.6 127.0
3/4 26.7 47.8 3 88.9 124.0
1/2 21.3 47.8 2-1/2 73.0 120.7
1-1/2×1-1/2 48.3 48.3 57.2 57.2 2* 60.3
1-1/4 42.2 57.2 8×8 219.1 219.1 177.8 177.8
1 33.4 57.2 6 168.3 168.1
3/4 26.7 57.2 5 141.3 162.1
1/2 21.3 57.2 4 114.3 155.5
2×2 60.3 60.3 63.5 63.5 3-1/2 101.6 152.4
1-1/2 48.3 60.5 3* 88.9
1-1/4 42.2 57.2 10×10 273.0 273.0 215.9 215.9
1 33.4 50.8 8 219.1 203.2
3/4 26.7 44.5 6 168.3 193.5
1/2* 21.3 5 141.3 190.5
2-1/2×2-1/2 73.0 73.0 76.2 76.2 4 114.3 184.2
2 60.3 69.9 12×12 323.8 323.8 254.0 254.0
1-1/2 48.3 66.5 10 273.1 241.3
1-1/4 42.2 63.5 8 219.1 228.6
1 33.4 57.2 6 168.3 218.9
3×3 88.9 88.9 85.9 85.9 5 141.3 215.9
2-1/2 73.0 82.6 14×14 355.6 355.6 279.4 279.4
2 60.3 76.2 12 323.8 269.7
1-1/2 48.3 73.2 10 273.0 257.0
1-1/4 42.2 69.9 8 219.1 247.7
1* 33.4 6 168.3 238.3
3-1/2×3-1/2 101.6 101.6 95.3 95.3 16×16 406.4 406.4 304.8 304.8
3 88.9 91.9 14 355.6 304.8
2-1/2 73.0 88.9 12 323.8 295.1
2 60.3 82.6 10 273.0 282.4
1-1/2 48.3 79.2 8 219.1 273.1
4×4 114.3 114.3 104.6 104.6 6 168.3 263.7
3-1/2 101.6 101.6 18×18 457.2 457.2 342.9 342.9
3 88.9 98.6 16 406.4 330.2
2-1/2 73.0 95.3 14 355.6 330.2
2 60.3 88.9 12 323.8 320.5
1-1/2 48.3 85.9 10 273.0 307.8
1-1/4* 42.2 8 219.1 298.5
1* 33.5

مشخصات سه راه تبدیل استنلس استیل بنکن- جدول سه راه تبدیل جوشی بنکن- اتصالات بنکن

جدول شماره 2: مشخصات سه راه تبديلي جوشي بنکن
سايز نرمال لوله

(NPS)

قطر خارجي در Bevel

OD

مرکز تا انتها
سايز نرمال لوله

(NPS)

قطر خارجي در Bevel

OD

مرکز تا انتها
مسير C خروجي M مسيرC خروجي M
مسير خروجي مسير خروجي
20 x 20 508.0 508.0 381.0 381.0 30 x 12 762.0 323.8 558.8 472.6
18 457.2 368.3 10 273.0 460.2
16 406.4 355.6 32 x 32 812.8 812.8 596.9 596.9
14 355.6 355.6 30 762.0 584.2
12 323.8 345.9 28 711.2 571.5
10 273.0 333.2 26 660.4 571.5
8 219.1 323.9 24 609.6 558.8
22 x 22 558.8 558.8 419.1 419.1 22 558.8 546.1
20 508.0 406.4 20 508.0 533.4
18 457.2 393.7 18 457.2 520.7
16 406.4 381.0 16 406.4 508.0
14 355.6 381.0 14 355.6 508.0
12 323.8 371.3 34 x 34 863.6 863.6 635.0 635.0
10 273.0 358.6 32 812.8 622.3
24 x 24 609.6 609.6 431.8 431.8 30 762.0 609.6
22 558.8 431.8 28 711.2 596.9
20 508.0 431.8 26 660.4 596.9
18 457.2 419.1 24 609.6 584.2
16 406.4 406.4 22 558.8 571.5
14 355.6 406.4 20 508.0 558.8
12 323.8 396.7 18 457.2 546.1
10 273.0 384.0 16 406.4 533.4
26 x 26 660.4 660.4 495.3 495.3 36 x 36 914.4 914.4 673.1 673.1
24 609.6 482.6 34 863.6 660.4
22 558.8 469.9 32 812.8 647.7
20 508.0 457.2 30 762.0 635.0
18 457.2 444.5 28 711.2 622.3
16 406.4 431.8 26 660.4 622.3
14 355.6 431.8 24 609.6 609.6
12 323.8 422.1 22 558.8 596.9
28 x 28 711.2 711.2 520.7 520.7 20 508.0 584.2
26 660.4 520.7 18 457.2 571.5
24 609.6 508.0 16 406.4 558.8
22 558.8 495.3 38 x 38 965.2 965.2 711.2 711.2
20 508.0 482.6 36 914.4 711.2
18 457.2 469.9 34 863.6 698.5
16 406.4 457.2 32 812.8 685.8
14 355.6 457.2 30 762.0 673.1
12 323.8 447.5 28 711.2 647.7
30 x 30 762.0 762.0 558.8 558.8 26 660.4 647.7
28 711.2 546.1 24 609.6 635.0
26 660.4 546.1 22 558.8 622.3
24 609.6 533.4 20 508.0 609.6
22 558.8 520.7 18 457.2 596.9
20 508.0 508.0
18 457.2 495.3
16 406.4 482.6
14 355.6 482.6

مشخصات سه راه تبدیل استنلس استیل بنکن- جدول سه راه تبدیل جوشی بنکن- اتصالات بنکن

جدول شماره 3: مشخصات سه راه تبديلي جوشي بنکن
سايز نرمال لوله (NPS) قطر خارجي در Bevel

OD

مرکز تا انتها سايز نرمال لوله (NPS) قطر خارجي در Bevel

OD

مرکز تا انتها
مسيرC خروجي M مسيرC خروجي M
مسير خروجي مسير خروجي
40×40 1016.0 1016.0 749.3 749.3 26×46 1168.4 660.4 850.9 736.6
38 965.2 749.3 24 609.6 723.9
36 914.4 736.6 22 558.8 723.9
34 863.6 723.9 20* 508.0 723.9
32 812.8 711.2 48×48 1219.2 1219.2 889.0 838.2
30 762.0 698.5 46 1168.4 838.2
28 711.2 673.1 44 1117.6 838.2
26 660.4 673.1 42 1066.8 812.8
24 609.6 660.4 40 1016.0 812.8
22 558.8 647.7 38 965.2 812.8
20 508.0 635.0 36 914.4 787.4
18 457.2 622.3 34 863.6 787.4
42×42 1066.8 1066.8 762.0 711.2 32 812.8 787.4
40 1016.0 711.2 30 762.0 762.0
38 965.2 711.2 28 711.2 762.0
36 914.4 711.2 26 660.4 762.0
34 863.6 711.2 24 609.6 736.6
32 812.8 711.2 22 558.8 736.6
30 762.0 711.2 52×52* 1320.8 1320.8 965.2 914.4
28 711.2 698.5 48* 1219.2 863.6
26 660.4 698.5 44* 1117.6 812.8
24 609.6 660.4 40* 1016.0 762.0
22 558.8 660.4 54×54* 1371.6 1371.6 1003.3 952.5
20 508.0 660.4 52* 1320.8 914.4
18 457.2 647.7 48* 1219.2 863.6
16 406.4 635.0 44* 1117.6 863.6
44×44 1117.6 1117.6 812.8 762.0 40* 1016.0 812.8
42 1066.8 762.0 28* 711.2 787.4
40 1016.0 749.3 20* 508.0 787.4
38 965.2 736.6 56×56* 1422.4 1422.4 1041.4 965.2
36 914.4 723.9 52* 1320.8 914.4
34 863.6 723.9 48* 1219.2 863.6
32 812.8 711.2 44* 1117.6 812.8
30 762.0 711.2 40* 1016.0 812.8
28 711.2 698.5 28* 711.2 812.8
26 660.4 698.5 20* 508.0 812.8
24 609.6 698.5 60×60* 1524.0 1524.0 1117.6 1016.0
22 558.8 685.8 56* 1422.4 965.2
20 508.0 685.8 52* 1320.8 914.4
46×46 1168.4 1168.4 850.9 800.1 48* 1219.2 863.6
44 1117.6 800.1 40* 1016.0 863.6
42 1066.8 787.4 28* 711.2 863.6
40 1016.0 774.7 20* 508.0 863.6
38 965.2 762.0 66×66* 1676.4 1676.4 1219.2 1066.8
36 914.4 762.0
34 863.6 749.3
32 812.8 749.3
30 762.0 736.6
28 711.2 736.6

 

بازديد کننده محترم به دليل نوسانات قيمت، جهت اطلاع از قيمت سه راه جوشی بنکن از طريق کليدهای موجود و يا صفحۀ تماس، با ما در ارتباط باشيد.
خرید سه راه جوشی BENKAN

فروش سراه تبدیل استنلس استیل BENKAN با تعداد کم و عمده برای پروژها، توسط شرکت استیل پایکار ارس عرضه می شود. جهت خرید با شرکت استیل پایکار ارس تماس گرفته و یا به ایمیل ما ارسال فرمایید و در اسرع وقت پیشنهاد فنی و مالی خود را دریافت نمایید.

فهرست
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
Call Now Button