انواع فلنج (Flange)

مطابق استاندارد، مشخصات فلنج که شامل موارد ذیل می باشد باید بر روی فلنج حک گردد:

۱- نام تجاری تولید کننده فلنج

۲- سایز اسمی لوله(قطر خارجی لوله که فلنج به آن جوش داده خواهد شد)

۳- مقدار فشار قابل تحمل توسط فلنج (به آن کلاس فلنج هم گفته می شود)

۴- شکل سطح فلنج(شکل سطح فلنج مهمترین قسمت تشکیل دهنده یک فلنج می باشد)

۵- سوراخها(گاهی بعنوان ضخامت دیواره نیز بیان می گردد)

۶- مواد تشکیل دهنده فلنج(مطابق استاندارد ASTM این عدد بیان کننده مشخصات مواد خام مورد استفاده برای تهیه فلنج می باشد.)

۷- شماره یا کد مربوط به عملیات حرارتی صورت گرفته بر روی فلنج.

انواع فلنج

۱- فلنج با سطح ساده(FLAT FACE)

در این نوع از فلنجها سطح یک فلنج که باید در مقابل سطح فلنج دیگر قرار گیرد صاف می باشد .معمولا فلنجهای چدنی ویا فولادی که در فشارهای کم کاربرد دارند از این نوع ساخته می شوند.

۲- فلنج با سطح برجسته(Raised face)

در این نوع فلنجها سطح فلنج که درمقابل فلنج دیگر قرارگرفته وبر روی آن لایی قرار داده می شود نسبت به سطح کلی فلنج برجسته تر ساخته می شود .

بر اساس استاندارد مقدار برجستگی درتمام اندازه ها برای کلاسهای 150 و 300 برابر 1.6 mm وکلاسهای بالاتر برابر 6.4 mm می باشد.

در قسمت برجستگی ممکن است سطح کاملا صیقلی (smooth finish) ویا دارای شیار (serrated finish) باشد واین شیارها یابصورت هم مرکز ویا حلزونی می باشد که روش ساخت آن در استاندارد (mss-sp-6) مشخص گردیده است (معمولا عمق شیارها 0.4 mm وفاصله آن از هم 0.8 mm می باشد)

۳- فلنج نر وماده(Male & Female)

صفحه این نوع فلنجها که بصورت جفت وجود دارد یکی دارای

برامدگی (به ارتفاع6.4 mm) ودیگری تو رفتگی (به عمق ۵mm) می باشد.

۴- فلنج با صفحه دارای زبانه وشیاردار(Tongue & Groove facing)

این نوع فلنج نیز بصورت جفت وجود دارد وهمانند فلنج نر وماده بوده با این تفاوت که قطر داخلی زبانه وشیار تا سوراخ فلنج (مسیر جریان) ادامه ندارد وبنابراین لایی (gasket) را روی قطر داخلی وخارجی خود نگه می دارد وهمین باعث می شود لایی(gasket) از خوردگی وفرسودگی محفوظ بماند. ساختمان زبانه وشیار مینیمم سطح لایی نوع مسطح را ایجاب می کند وبنابراین تحت فشار پیچها کمترین بار و ماکزیمم راندمان اتصالی (joint efficiency) ممکنه برای لائیهای مسطح را خواهد داشت .دراین نوع اتصال میزان برامدگی زبانه 6.4 mm ومیزان عمق شیار برابر 5 mm می باشد.

گالری محصول