اتصالات جوشی استنلس استیل

- جوش دادن اتصالات به لوله به معنای آن است که به طور دائم ضد نشت خواهد شد.

- ساختار فلزی مداوم که بین لوله و اتصالات ایجاد شده است ، به سیستم قدرت می بخشد

- تغییر سطح داخلی صاف و تغییر تدریجی باعث کاهش تلفات فشار و آشفتگی می شود و عملکرد خوردگی و فرسایش را به حداقل می رساند.

-یک سیستم جوش داده شده از حداقل فضای ممکن استفاده می کند.

اتصالات جوشی استنلس استیل «استیل ارس» به شرح زیر می باشد:

* زانو 45 درجه و شعاع 90 درجه طول استاندارد است. شعاع کوتاه نیز موجود است.

* زانو 180 درجه طول استاندارد است؛ شعاع کوتاه نیز موجود است.

*تبدیل صنایع غذایی شیری

* زانو صنایع غذایی ( شیری)

* سه راه صنایع غذایی (شیری)

* مهره ماسوره صنایع غذایی (شیری)

* مهره ماسوره دنده ای استنلس استیل

* بوشن استنلس استیل

* تبدیل جوشی استنلس استیل

* تبدیل دنده ای استنلس استیل

* تبدیل غیر هم مرکز استنلس استیل

* نیم بوشن استنلس استیل

* درپوش مربعی استنلس استیل

* کپ جوشی استنلس استیل

* سه راه دنده ای استنلس استیل

* سه راه جوشی تبدیلی استنلس استیل

* کپ دنده ای استنلس استیل

* کف رینگ استنلس استیل

* زانو دنده ای 45 درجه استنلس استیل

* زانو دنده ای 90 درجه استنلس استیل

* زانو جوشی 90 درجه استنلس استیل

* زانو چپقی 90 درجه استنلس استیل

* مغزی استنلس استیل

* سردنده استنلس استیل

گالری محصول